ประมวลภาพการตรวจสุขภาพ

และทดสอบสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๕๓

 
9 December, 20109 December, 20109 December, 20109 December, 2010