website สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว โดย พ.ต.ท.พรศักดิ์ วงศ์ศักดิรินทร์ สารวัตรสถานี ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ... ฝากคำแนะนำ ติชม หรือแจ้งข่าวสารไว้ที่ webbord หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ ครับ

ตำบลเมืองยาว

ประวัติความเป็นมา : ตำบลเมืองยาว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน มีประวัติความเป็นมาของตำบล เมื่อประมาณปี พ.ศ.2340 โดยการนำของท้าวแสนคำวงษ์ , พ่ออุ้ยตั๋นพ่ออุ้ยซาว,พ่ออุ้ยหนาน ได้อพยพครอบครัวมาจากอำเภอเกาะคาและอำเภอแม่ทา เข้ามาจับจองที่ดินตามชายทุ่ง ป่าละเมาะ และตามสองฝั่งลำน้ำแม่ห่วงที่อยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ำเกี๋ยงซึ่งอยู่ทางทิศ ใต้ และแม่น้ำสองสายนี้ไหลผ่านทางเดียวกัน ชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากลำน้ำทำการเกษตรและบริโภค ต่อมามีชาวบ้านได้อพยพาตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายตามแนวยาวสองฝั่งแม่ น้ำ พออยู่นานๆเข้า ชาวบ้านก็ได้พบปู้ชนียสถานอันเก่าแก่ตั้งอยู่เชิงเขา และได้นำเอาก้อนหินและอิฐมาให้พระครูบาศรีวิชัยตรวจดู แล้วได้สร้างพระธาตุดอยกู่แก้วขึ้น ชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินคำเล่าลือจึงมีความศรัทธาและได้พากันอพยพมาตั้ง บ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยาวตามแนวลำน้ำที่ไหลผ่านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "เมืองยาว" คือ หมู่บ้านจะยาวอยู่ตามลำน้ำแม่เกี๋ยง


สภาพทั่วไปตำบลเมืองยาว

สภาพทั่วไปของตำบล : ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขา ฤดูแล้งขาดน้ำในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 123,878 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 77,423,750 ไร่

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม และ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา และ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,627 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,110 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา,ทำไร่,รับจ้างในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนบ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1. วัดเก่าแก่สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัย เช่น
- วัดม่อนไก่แจ้ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยามเหนือ
- วัดม่อนกู่แก้ว หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง
2. อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง หมุ่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง
อ่างเก็บน้ำแม่ปู หมู่ที่ 2 บ้านเวียงใต้
3. น้ำตกธรรมชาติ
 

ตำบลแม่สัน

 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลแม่สันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1บ้านทุ่งเวียน หมู่ที่ 2 บ้านปันเต้า-นาเงิน หมู่ที่ 3 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 บ้านแม่สัน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งขวาก ปี พ.ศ. 2470 ได้เกิดกบฎขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 และได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2478 สมัยรัชกาลที่ 8 จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิรูปการปกครองใหม่อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2483 ตำบลแม่สันได้ถูกจัดระบบแบ่งการปกครองใหม่ ซึ่งในขณะนั้น กำนันเทศ ไชยมะโน เป็นกำนันตำบลแม่สัน ได้ถูกยุบไปรวมกับตำบลเมืองยาว และแยกหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเกียนไปรวมกับตำบลห้างฉัตร ต่อมาได้มีประชากรในตำบลเมืองยาวเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้น การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกตามแนวแม่น้ำยาว ปี พ.ศ. 2504 ตำบลแม่สัน ปัจจุบันมีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น9หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปตำบลแม่สัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีบางส่วนเป็นภูเขา และพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร โดยมีลำห้วยแม่สัน แม่ปอน และลำห้วยแม่ปูนไหลผ่าน ราษฎร์ส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนและแหล่งน้ำดังกล่าวทำการเกษตร ตำบลแม่สันอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ห้างฉัตร ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 114.89 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดกับ อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัวตร จ.ลำปาง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,817 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,271 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2. ห้วยกาดผี หมู่ที่ 5 บ้านโป่งขวาก
3. อ่างเก็บน้ำแม่ยาว หมู่ที่ 2 บ้านลุ่ม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร : 054-343080 โทรสาร : 054-343080

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน, ข้อมูลผู้นำท้องถิ่น