ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

สภ.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองยาว(ระดับชั้นประทวน)

๑. จ.ส.ต. บุรี     วีระเดชะ
พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๕
๒. จ.ส.ต. คำ ใจซื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๙
๓. จ.ส.ต. คำแสน สุรินทร์วงศ์
พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๔
๔. จ.ส.ต. พิทยา เขื่อนทะการ
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
๕. ด.ต. มานะ ศรีจันทร์ทับ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๕
๖. ด.ต. สะอาด สันเทพ
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
๗. ด.ต.ประดิษฐ์ พรทวีกันทา
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐

ผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองยาว (ระดับสัญญาบัตร)

๑. ร.ต.อ.ประมวล สุขรวย พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑
๒. ร.ต.อ.ไพทูรย์ นาถพายพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔
๓. ร.ต.อ.ไสว คำปิงบุตร พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๗
๔. ร.ต.อ.นิคม วิเศษยิ่ง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑
๕. ร.ต.อ.ไสว คำปิงบุตร พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒
๖. ร.ต.อ.พิทักษ์ สุวรรณสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๐

ผู้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรเมืองยาว

๑. พ.ต.ท. พรศักดิ์ วงศ์ศักดิรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน
     

 

<กลับหน้าหลัก>